കോഴിക്കോട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? Snow Fantasy Snow Park, Kozhikode
471,192 views
Tech Travel Eat by Sujith Bhakthan Avatar
Published on May 9, 2019
Published on May 9, 2019

കോഴിക്കോട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് കണ്ടോ?ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ സ്നോ ഫാന്റസിയിൽ പോയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ മതിയാവോളം മഞ്ഞിൽ കളിക്കാം. #techtraveleat #kozhikode

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook: https://www.facebook.com/techtraveleat/
Instagram: https://www.instagram.com/techtraveleat/
Twitter: https://twitter.com/techtraveleat
Website: http://www.techtraveleat.com

Category: Travel & Events